Scroll to top
 • Termoizolacja hal tenisowych
 • Projekt współfinansowany ze środków Urządu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Lokalizacja
Lotnicza 72, 54-155 Wrocław

Email
recepcja@lotniczatennisclub.pl

Rekrutacja
+48 604 205 505

Polityka prywatności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej w skrócie RODO) przekazuje się następujące informacje.

1. Administratorem danych osobowych jest Macała Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Lotnicza 72, 54-155 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000804085, NIP: 8943146589, REGON: 38453227400000, adres mail – rodo@lotniczatennisclub.pl , zwana dalej Administratorem;

2. Dane osobowe przetwarzane będą:
1) na podstawie uzyskanej od klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2) na podstawie zawartej z klientem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług polegających na:
a) wynajem kortów tenisowych;
b) organizacji i prowadzeniu zajęć tenisowych z udziałem dzieci i młodzieży w
wieku do lat 18 oraz osób dorosłych, w tym organizacja wyjazdów zorganizowanych;
c) organizacja zawodów sportowych i innych podobnych wydarzeń;
d) sprzedaż sprzętu sportowego;
e) świadczenie usług gastronomicznych;
3) oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu prowadzenia badań statystycznych,
działalności marketingowej o ile wyrażona została taka zgoda (cele reklamowe,
promocyjne i reklamowe, w tym poprzez umieszczenie informacji na materiałach
promocyjnych, stronie internetowej, portalach społecznościowych lub innych
portalach prowadzonych przez Administratora lub w jej imieniu) oraz w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

3. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane wskazane przez klienta w wypełnionym przez niego formularzu lub wpisane do umowy, a także dane zebrane w ramach świadczenia Usług, jeżeli klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, chyba że zgoda taka nie jest konieczna w związku z obowiązującymi przepisami;

4. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom, współpracownikom oraz innym
podmiotom współpracującym z Administratorem niezależnie od charakteru i formy tej współpracy;

5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji zadań w zakresie świadczonych Usług;

6. Dane osobowe wraz z kompletną dokumentacją będą przechowywane przez okres świadczenia Usług a także przez okres 3 lat liczonych od dnia rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy, a także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;

7. Klient posiada prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy:
1) RODO;
2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
3) powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obejmującym przetwarzanie danych osobowych;

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i ich
udostępnianie zgodne z treścią niniejszej klauzuli jest dobrowolne i niezbędne do
prawidłowego świadczenia Usług, a brak podania danych osobowych uniemożliwia
prawidłowe wykonanie umowy przez Administratora;

10. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Administratora, spod adresu, którego zgoda dotyczy;

11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub poprzez tzw. „profilowanie”;

12. Dane osobowe nie są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
Ta strona używa plików Cookies